ae86亚洲福利入口永久

ae86亚洲福利入口永久

务使一一明白,证脉相对,庶凡看伤寒,若见吐蛔者,虽有大热,忌下凉药,犯之必死。大抵心腹胀满而短气者,邪在里而为实,宜下之,承气汤。

阳明者,阳证之里也。 手足不温,谓之四逆。

若虽经吐下后而腹满者,治法又各不同,是又不可不知也。胃不和则卧不安,故宜彻热和胃也。

 惟汗后亡津液,胃中干,与阳明汗多者,则以利小便为戒。所谓瞑目夜行,无途路而可见矣。

张氏所谓桂枝下咽,阳盛则毙,正恐阳盛入内,而误以桂枝汗之,又安得而不死。独活散治伤风、温热等病。

一伤寒,麻黄汤证,误下之,心下满闷不痛者,名痞气,分虚实治之。吐利止,身痛不休,桂枝汤。

Leave a Reply