FEILIN嗲囡囡20171130Vol117土肥圆矮挫穷46P

FEILIN嗲囡囡20171130Vol117土肥圆矮挫穷46P

 是证也,有死一日夜而治之复苏者,幸勿因其危而忽之。胃者,水谷之海,仓廪之官也,故胃强则善谷,胃弱则闻谷而呕。

 鹿角胶,气血之属,用之所以生精,角霜、莲须,收涩之品,用之所以固脱。而甘草独少者,恐其性缓,多之不能速达于卑下之区也。

注中治伤寒汗吐下后,虚烦不眠,懊身热等症。 志者,肾之所主,而畅于膻中。

仲景云∶五劳虚极羸瘦,腹满不能饮食,食伤,忧伤,饮伤,房室伤,饥伤,劳伤,经络营卫气伤,内有干血,肌肤甲错,两目暗黑。用丁香、桂心者,腐果菜也。

少男、室女、孀妇郁劳,骨蒸内热,风血攻疰四肢者,此方主之。虚则补其母,龙眼肉、酸枣仁、远志,所以养心而补母。

乃指一节而言,并非谓三法并用之后也。 痘以热而出,固不能以无热。

Leave a Reply